دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : پرویز   آبرومند آذر

پست الکترونیکی : paberoomand@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی تجزیه

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمینحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : سرپرست دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/05/01

پرویز آبرومند آذر

پرویز آبرومندآذر

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

^