دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

پرویز آبرومندآذر

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

^