دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه

عضویت در مجامع علمی و هیات تحریریه مجلات در حال حاضر

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


پایان نامه های در حال انجام


پرویز آبرومندآذر

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

^