دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
دروس

پرویز آبرومندآذر

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

^